General Terms and Conditions

Általános Szerződési Feltételek a Swissparts Hungary Kereskedelmi Kft.
(székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 11-15.; Cg. 01-09-732175) mint Szállító (Szállító) által kötött szerződésekhez

I. Általános rész

Megrendelőnek minősül bármely természetes vagy jogi személy, amely a Szállítótól terméket rendel, Szállítóval adásvételi vagy egyéb szerződést köt a termékek kapcsán.

Terméknek a Szállító által értékesített eredeti gyártói, valamint harmadik fél által gyártott, felújított nyomtató-, másoló-, szerver-, notebook-, illetve PC szervizalkatrészek minősülnek.

A jelen ÁSZF-et kell alkalmazni a felek között létrejött valamennyi szerződésre, a Szállító által közölt minden árajánlatra, megrendelésre, rendelés-visszaigazolásra, kivéve, ha a felek a jelen ÁSZF rendelkezéseitől egyedi megállapodásukban eltérnek. A jelen ÁSZF hatályon kívül helyez minden, a felek között a termékekkel kapcsolatos megállapodást, ajánlatot, kikötést.Megrendelő

A jelen ÁSZF-től bármilyen eltérés csak akkor érvényes, ha azt a Szállító írásban elfogadta.

A Megrendelő saját általános szerződési feltételeinek alkalmazását Szállító kifejezetten kizárja.

A felek egyedi írásbeli megállapodásukban a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.
A Megrendelő a megrendelés elküldésével, az ajánlat elfogadásával kijelenti és elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szállító honlapján keresztül megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja. Amennyiben a Megrendelő nem fogadja el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, úgy nem jogosult a Szállítótól terméket megrendelni vagy átvenni.

Mindazok a szokások, amelyek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolataikban megegyeztek,illetve minden olyan gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak, csak akkor válik a szerződés részévé, ha abban a Felek külön megállapodnak. Ugyanez vonatkozik az üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokásra is.

II. Megrendelés, szerződés

A Swissparts Kft. és a vásárló közötti szerződés az alábbi módokon jöhet létre:
– szóbeli megrendelés vagy mindkét fél részéről aláírt megrendelés útján;
– külön írásbeli szerződés megkötésével;
– a Swissparts Kft. webshopján keresztül.

A megrendelésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
– a Megrendelő neve és címe;
– szállítási cím;
– a termék megnevezése (a megrendelés tárgya);
– a kívánt mennyiség;
– ár;
– szállítás sajátosságai (határidő stb.);
– Megrendelő aláírása.

Ha a Megrendelő gazdálkodó szervezet, további adatok szükségesek:
– cég elnevezése;
– székhely;
– cégjegyzék- és adószám.

Megrendelő a megrendelés leadásával megrendeli a Szállítótól a termékek leszállítását. A megrendelés Szállító által történő visszaigazolása – akár a lényeges kérdéseket (megrendelés tárgya, ár, szállítási határidő) nem érintő eltérésekkel – elfogadásnak minősül, kivéve, ha eltérés esetén a Megrendelő tiltakozik az eltérő feltételek ellen.

A felek közötti megállapodás a megrendelés Szállító által történő írásbeli elfogadásával jön létre. Amennyiben a felek külön megállapodást kötnek, az csak a mindkét fél által történő aláírással jön létre.

Az árak esetleges változását a Szállító köteles a visszaigazolásban jelezni, amelyek csak akkor lesznek érvényesek, ha azokat a Megrendelő elfogadja.
A Megrendelő köteles a megrendelt árut átvenni és annak ellenértékét a megállapodott határidőre kiegyenlíteni.

A Swissparts Kft. és a Megrendelő közötti megállapodás – a Swissparts Kft. által írásban elfogadott megrendelés kivételével – csak a mindkét fél által történő aláírással jön létre.

A megrendelés megküldésével, illetve a szerződés aláírásával a Megrendelő elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

Az e-mail és a valamint a Swissparts Kft. webshopján keresztül tett rendelések írásbeli formának tekintendők.

III. Árak

Az árakat a Swissparts Kft. árlistája tartalmazza. Az árak a Szállító székhelyén történő átadással, csomagolva értendők.

A Swissparts Kft. jogosult az árlistában, illetve az ajánlatban szereplő árakat megváltoztatni, különösen, ha ezt árfolyamváltozás indokolja, kivéve, ha az árak érvényességi időtartamát az árlistában vagy az ajánlatban meghatározta.. A Swissparts Kft. elsősorban a honlapján teszi közzé az árlistát. A jövőbeli árváltozások nem érintik a már megrendelt termékek árát.

Az árak esetleges változását a Szállító köteles a visszaigazolásban jelezni, amelyek csak akkor lesznek érvényesek, ha azokat a Megrendelő elfogadja.

Egyéb, az árlistában nem szereplő árak kizárólag a Swissparts Kft. és a Megrendelő közötti megállapodás szerint alkalmazhatóak.

Az árlistában szereplő árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Az esetleges szállítási- és utánvét díjáról a felek külön számolnak el, de ezeket minden esetben a Megrendelő viseli.

Amennyiben a megrendelés lezárását követően külön, a visszaigazolásban nem rögzített igények jelennek meg, Szállító jogosult az ebből eredő költségeket külön leszámlázni. Ugyanez érvényes olyan műszaki részletek felmerülésekor, amelyek a megrendelés/ajánlat megkötésekor nem voltak ismertek és többletköltséget jelentenek.

IV. Fizetési feltételek

A számla összege eltérő megállapodás hiányában forintban fizetendő. A fizetés módja banki átutalás, azonban a Swissparts Kft. mindenkor jogosult más fizetési módot meghatározni, amelyet a MegrendelMegrendelővel egyeztetve, külön megállapodásban rögzítenek.

A számla összege a számla kiállítását követő 8 napon belül – levonás vagy beszámítás nélkül – fizetendő. A Swissparts Kft. fenntartja magának a jogot, hogy új MegrendelMegrendelők első megrendelése esetén a teljesítést biztosíték nyújtásától vagy előleg-, illetve előrefizetéstől tegye függővé.

Megrendelő

A Megrendelő által érvényesített, a Swissparts Kft. által vitatott vagy jogerősen meg nem ítélt lejárt és egynemű követelések Megrendelő részéről történő beszámítása kizárt.

A számlával kapcsolatos kifogás nem jogosítja fel a Megrendelőt a számla kiegyenlítésének késleltetésére.

A fizetés akkor tekintendő megtörténtnek, amikor az ellenérték jóváírásra került a Szállító bankszámláján/készpénzben pénztárába befizetésre került.

A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Szállító a mindenkor hatályos törvényi előírásoknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot érvényesít. Szállító jogosult a késedelmi kamatot meghaladó mértékű kárigényét érvényesíteni, továbbá Megrendelő köteles megtéríteni Szállító részére az igény érvénesítésével kapcsolatban felmerült adminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító jogosult teljesítését felfüggeszteni, szüneteltetni. Szállító a szüneteltetés/felfüggesztés ideje alatt nem esik késedelembe és a Megrendelő semmilyen igényt nem érvényesíthet vele szemben.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben vele szemben felszámolási eljárás indul, a Szállítóval szemben fennálló még le nem járt tartozása a felszámolási eljárás megindulását elrendelő jogerős bírósági végzésnek a Cégközlönyben való megjelenésének napján lejárttá válik. /Cstv. 35. § /1/
Mindez érvényes a Megrendelő ellen indult csődeljárás esetén is.
Ilyen esetben Szállító a már leszállított áru ellenértékét azonnali hatállyal követelheti, a még nem teljesített megrendelést pedig csak a vételár előzetesen történő kiegyenlítése esetén köteles teljesíteni.

Amennyiben a Megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn a Szállítóval szemben, Szállító jogosult a tartozás kiegyenlítéséig a teljesítést megtagadni.

Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, Szállító és/vagy Szállító jogi képviselője írásban, 8 napos póthatáridő tűzésével felszólítja tartozása kiegyenlítésére. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének ezen póthatáridő(k)ben sem tesz eleget. Szállító jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és jogos követelését bírósági úton (akár felszámolási eljárás útján) érvényesíteni.

Megrendelő kizárólag a felek megállapodása alapján jogosult a vételár visszatartására és a vételárral szembeni beszámításra (bármilyen jogcímen, így különösen szavatossági, jótállási, kártérítési jogcímen).

V. Tulajdonjog fenntartása

Az áru a vételár teljes kiegyenlítéséig a Swissparts Kft. tulajdonában marad, függetlenül attól, hogy az kinek a birtokában van..

VI. Szállítási feltételek

Az árut a Swissparts Kft. a tőle telhető legrövidebb határidőn belül szállítja. Részteljesítés a szállítás során megengedett.

A szállítási határidő meghosszabbodik előre nem látható gátló tényezők felléptekor, melyeket Szállítónak a tőle elvárható gondosság ellenére sem áll módjában kiküszöbölni. Ilyen gátló tényező pl. a beszállítóknál fellépő üzemzavarok. Ugyancsak meghosszabbodik a szállítási határidő, ha a Megrendelő a megrendelés Szállító általi visszaigazolását követően olyan változtatásokat kér, melyek a beszerzési folyamatot meghosszabbítják.

A késedelem jogkövetkezményei alkalmazásától a Felek abban az esetben eltekintenek, ha a késedelem oka – minden kétséget kizáróan – vis maior (pl. háború, árvíz, földrengés, egyéb természeti katasztrófa stb.).

Szállító kártérítési felelőssége kizárólag a szállítási határidő szándékos túllépése miatti esetben áll fenn.

Az áru kiszállítása a Megrendelő által megjelölt helyre a Megrendelő kockázatára történik.
A termék a Megrendelőnek szállítás céljából történő átadásával a kárveszély átszáll a Megrendelőre, illetve a fuvarozónak történő átadással a fuvarozóra.

A szállítás teljesítésének igazolása általában szállítólevél kiállításával történik, amelyen a Felek a szállítást – nevük és a dátum feltüntetésével – aláírásukkal igazolják. Szállítólevél hiányában a szállítást a Megrendelőnek átadott számla igazolja.

Amennyiben szállítási kár vagy veszteség következik be, azt haladéktalanul jelezni kell a Szállító számára, – fuvarozó közreműködése esetén – annak kár- illetve veszteségigazolásának egyidejű mellékelésével. A károsodott árut a Szállító rendelkezésére kell tartani.

Amennyiben a Szállító a szállítással késedelembe esik, Megrendelő köteles 15 napos póthatáridő tűzésével felszólítani a teljesítésre, elállásra csak a póthatáridő eredménytelen eltelte után jogosult.

Szállítót nem terheli felelősség, amennyiben vis maior miatt késik a szállítással vagy a megrendelés teljesítésével. Ha a felek között nem jön létre megállapodás a szállítási határidők módosításáról, Szállító elállhat a szerződéstől, míg Megrendelő ilyen esetben a megállapodott szállítási határidőt követő 30 nap elteltével jogosult elállni a szerződéstől.

A szállítás módját és fuvareszközét a Swissparts Kft. határozza meg. Amennyiben a Megrendelő a fuvarozás eltérő módját választja, az ezzel járó többletköltségeket viselni köteles.

A megrendelés értékétől függetlenül a fuvarozás módjához igazodva a Swissparts Kft. felszámítja a Megrendelőre arányosan jutó szállítási költséget.

VII. Lehetetlenné válás

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős (kényszer, fenyegetés, sztrájk), a szerződés megszűnik. Ebben az esetben mind a Swissparts Kft. mind a Megrendelő köteles eleget tenni kárenyhítési és tájékoztatási kötelezettségének.

VIII. Vizsgálat/mennyiségi és minőségi kifogásolás

Megrendelő a terméket – mennyiségi és minőségi szempontból – az átvételt követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül köteles megvizsgálni. Amennyiben a termék mennyiségével, minőségével vagy állapotával kapcsolatban bármilyen eltérést tapasztal, köteles ezeket jegyzőkönyvben rögzíteni és azt haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül a Szállítónak eljuttatni. Megrendelő a termék átvételekor köteles megvizsgálni az egységcsomagok számát, az azokon feltüntetett mennyiségeket, az esetleges eltéréseket szintén jegyzőkönyvben köteles rögzíteni. Amennyiben Megrendelő a fentieket elmulasztja, elveszíti azt a jogát, hogy a termék mennyiségi vagy minőségi hibájával kapcsolatban az Szállítóval szemben bármilyen igényt érvényesítsen.

Amennyiben a termék átvételekor a termék csomagolása sérült, hiányos vagy hibás, Megrendelő köteles erről az átvételt megelőzően jegyzőkönyvet felvenni, és csak a jegyzőkönyv fuvarozó általi átvételét követően veheti át a terméket. A sérült, hiányos vagy hibás csomagolásról Megrendelő haladéktalanul köteles értesíteni a Szállítót.

Amennyiben a Megrendelő a mennyiségi vagy minőségi kifogást alaptalanul terjeszti elő, úgy köteles a reklamáció kivizsgálásával kapcsolatos költségeket a Szállítónak megtéríteni.

Amennyiben a Megrendelő általi átvétel a Szállító határidőben történő teljesítését követően nem, nem határidőben, vagy nem teljes egészében következik be, a Megrendelő átvételi késedelembe kerül. Ettől az időponttól kezdve a kárveszély a Megrendelőre száll át.

Ilyen esetben a Szállító jogosult a terméket a Megrendelő kockázatára és költségére választása szerinti módon feladni, vagy beraktározni. Ezen időponttól kezdődően az áru minden tekintetben szerződés szerint leszállítottnak minősül és a Megrendelő köteles a szállítás esetén esedékes, vagy a szállítástól függő fizetéseket haladéktalanul teljesíteni.

A csomagolás kizárólag a kereskedelemben szokásos módon történik, amennyiben ettől eltérő csomagolásra nem jött létre külön megállapodás.

A kifogásolt terméket a Megrendelő csak az Szállító kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása esetén küldheti vissza, a termék eredeti csomagolásában.

IX. Hibás teljesítés (jótállás, kellékszavatosság)

Jótállás:

A 151/2003. Korm. rendelet a mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkekre 1 éves jótállási időt ír elő, fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében történő eladás esetén (Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy). Ezen termékek közé tartoznak pl. a személyi számítógépek és alkatrészeik, monitorok, nyomtatók, szkennerek 10.000,- Ft vételár felett.

Egyes termékek esetében a gyártó a fent említett jogszabályoknál kedvezőbb feltételeket vállal, melyeket a Swissparts Kft. Megrendelői számára biztosít. Az egy évesnél hosszabb garancia pontos feltételeit a termékek jótállási jegyén olvashatják.

A jótállás feltételeit a 151/2003. Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) illetve a szavatossági igényérvényesítéskor is fontos 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet tartalmazza. Érvényesítésének feltétele a jótállási jegy. Fontos, hogy jótállás esetén a jótállásra kötelezett mindaddig nem mentesül kötelezettségei alól, amíg nem bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Használt, javított vagy felújított termékek esetén a Swissparts Kft. általában 3 hónap jótállást vállal, de az egyes ilyen termékek esetében irányadó jótállás konkrét időtartamáról külön tájékoztat.

Kellékszavatosság:

Hibás teljesítés esetén a Megrendelő elsősorban választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Swissparts Kft. számára a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Javítás esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik azzal az idővel, ameddig a Megrendelő a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
Ha a Swissparts Kft. a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Megrendelőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Nem terheli a jótállási/kellékszavatossági kötelezettség a Swissparts Kft-t, ha a hiba nem rendeltetésszerû használat, törés, sérülés, szakszerûtlen kezelés, beszerelés, telepítés vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, beázás, egyéb külső fizikai sérülés, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás, vagy az értékesítés utáni bármilyen külső behatás, illetve nem a gyártó által javasolt tartozék használatának, illetve más számítógép alkatrész (pl. tápegység) meghibásodásának a következménye. Ilyen esetekben a javítás költségei a Megrendelőt terhelik.

Fogyasztói szerződés keretében vásárolt termék esetében 2 éves, egyéb esetekben 1 éves elévülési időn belül lehet a szavatossági igényeket érvényesíteni. A Swissparts Kft. szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A Szállító katalógusaiban, prospektusaiban, rajzaiban feltüntetetthez képest műszaki változások nem képezhetik reklamáció alapját mindaddig, míg a felhasználási célnak megfelelnek a
termékek.

Ugyanez érvényes az olyan hibákra, melyek a termék alkalmazhatóságát nem befolyásolják.

Szállító nem teljesít hibásan, ha a Megrendelő a hibát a szerződés megkötésének időpontjában ismerte vagy ismernie kellett volna.

Szállító fenntartja magának a jogot, hogy minden tudomására hozott termékhibát saját maga kivizsgáljon vagy kivizsgáltasson.

Szállító a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság).

A termékkel kapcsolatos mennyiségi vagy minőségi kifogást a Megrendelő haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül írásban, pontos leírással, a bizonylatok, szállítólevél csatolásával, valamint a számlaszám megadásával köteles a Szállító részére bejelenteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős. Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt kifogást, úgy a teljesítés elfogadottnak tekintendő.

Nincs helye reklamációnak olyan eltéréseknél, melyek nem haladják meg a szakmában szokásos mértéket, illetve ha a minőségi irányelvek által előírt követelményeken belül maradnak.
Jelentéktelen hiba miatt, valamint olyan esetben sincs helye elállásnak, amikor az elállás feltételeinek bekövetkezését Megrendelő felróható magatartása idézte elő.
Nem tekinthető hibának a katalógusokban foglaltaktól vagy a korábban leszállított termékektől való kisebb, jelentéktelen eltérés.

Megrendelő a teljesítés időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait.
A termék kicserélése esetén a szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a kicserélt termékre újból kezdődik.

Szavatossági igény nem érvényesíthető az alábbi esetekben:
– szakszerűtlen, rendeltetésellenes üzembe helyezés, használat, alkalmazás, a kezelési utasítások be nem tartása;
– helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, nem gyártási eredetű meghibásodás;
– a terméken végzett bármilyen idegen beavatkozás vagy önhatalmú változtatás;
– kopás.

X. Jogérvényesítés

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan fogyasztónak minősülő Megrendelőnek minőségi kifogás merülne fel, akkor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben foglaltak szerint járunk el. A szavatossági igény érvényesítéséhez nélkülözhetetlen az ellenérték megfizetését igazoló bizonylat bemutatása. A fogyasztói kifogásról – a rendeletben foglalt tartalommal – jegyzőkönyvet veszünk fel.

A Swissparts Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze. A minőségi kifogásokkal kapcsolatban a fent és a honlapunkon található elérhetőségeinken állunk rendelkezésre.

XI. Az elállás joga

A fogyasztónak minősülő Megrendelő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben a Swissparts Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzését követő tizennégy napon belül visszatéríteni. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Megrendelőt terhelik. A Swissparts Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a Megrendelőt nem terhelik. A Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást felbontotta.

XII. Felelősség

Szállító felelőssége csak az általa szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért áll fenn. Szállító a Megrendelő speciális körülményeiből adódó bármilyen következményi káráért, esetleges elmaradt hasznáért, valamint a prospektusokban, katalógusokban és egyéb írásos anyagokban szereplő esetleges téves adatokért nem vállal felelősséget.

Szállító kártérítési felelőssége legfeljebb a leszállított termékek vételárának erejéig áll fenn.

Felek a szerződéses kötelezettségeik teljesítését érintő körülményekről haladéktalanul és teljes körűen kötelesek tájékoztatni egymást. Az ennek elmulasztásából eredő károkért felelősek.
Feleknek tudomása van arról, hogy a Ptk. alapján a szerződést megelőző tárgyalások során tájékoztatni kötelesek egymást a szerződést érintő lényeges kérdésekről és feltételekről. Ennek elmulasztása esetén az esetleges kártérítésre jogosult fél – a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett káron túlmenően – egyéb károkat és elmaradt vagyoni előnyt kizárólag olyan mértékben érvényesítheti a károkozóval szemben, amilyen mértékben bizonyítani tudja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a jelen szerződés megkötésének időpontjában a károkozó fél számára előrelátható volt.

XIII. A szerződés időtartama, felmondása és azonnali hatályú felmondása

A felek közötti szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

A szerződést bármelyik fél jogosult 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

Szállító jogosult a szerződést Megrendelő súlyos szerződésszegése, így különösen az alábbi esetekben azonnali hatállyal felmondani:
– a Megrendelő ellen felszámolási-, csőd vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek vagy ilyen eljárás megindítását Megrendelő maga kezdeményezi;
– amennyiben Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak;
– amennyiben részszállítások esetén Megrendelő az esedékes részszámlát – Szállító felszólítása ellenére, az ott megjelölt póthatáridőn belül – nem egyenlítette ki;
– a szerződést érintő lényeges körülménnyel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy bármilyen kötelezettségét megszegte és azt – Szállító erre vonatkozó felhívását követően – 5 napon belül nem orvosolta; a Megrendelő olyan piaci magatartást tanúsít a Szállítóval szemben, amely a Szállító hátrányos megítélését eredményezheti.

Amennyiben a fentiek bármelyike bekövetkezik, Szállító jogosult további teljesítéseit felfüggeszteni.

A szerződés bármilyen módon való megszűnése semmilyen vonatkozásban sem érinti a Megrendelőnek a Szállítóval szemben már fennálló fizetési kötelezettségei vagy más tartozásai teljesítésének kötelezettségét.

Elállásnak (a szerződés felbontásának) csak akkor van helye, ha az eredeti állapot természetben helyreállítható.

Elállásra bármelyik fél kizárólag akkor jogosult, ha felajánlja az általa kapott szolgáltatás egyidejű visszaadását.

Amennyiben a Szállító elállására az ajánlat késedelmes elfogadása vagy a Megrendelő fizetési késedelme miatt kerül sor, Szállító jogosult a megrendelés értékének 30 %-ának (+ÁFA) megfelelő összegű meghiúsulási kötbért felszámítani.

Amennyiben Szállító a Megrendelőnek felróható okból eláll a szerződéstől, Megrendelő köteles megtéríteni a Szállítónak az ezzel okozott károkat, ideértve a következményi károkat és az elmaradt hasznot is.

XIV. Irányadó jogrend

Jelen Általános Szerződési Feltételekre a magyar jog irányadó. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezései alkalmazandók.

Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek, az a szerződés többi részének érvényességét nem érinti. Az érvénytelen kikötést a felek olyan rendelkezéssel pótolják, amely mindkét fél gazdasági érdekének megfelel.

XV. Vegyes rendelkezések

Ha a fogyasztónak nem minősülő megrendelő tévesen rendel terméket a Szállítótól (pl. elír valamint a rendelés során; utólag jön rá, hogy nincs, vagy nem arra a termékre van szüksége), akkor Szállító a terméket – bontatlan csomagolásban – a Megrendelő kérésére a Felek által meghatározott áron visszaveszi. Szállító a termék visszavételét – akár indoklás nélkül is – megtagadhatja.

Meghatározott alkatrészek esetén Szállító árkedvezményt biztosít Megrendelőnek abban az esetben, ha Megrendelő Szállítónál leadja a rossz alkatrészt. Amennyiben azonban a Megrendelő az új alkatrész átvételekor – előzetes jelzése ellenére – mégsem adja le Szállítónak a rossz alkatrészt, úgy Szállító a teljes (nem kedvezményes) áron értékesíti számára az alkatrészt és kezelési költséget is felszámít.

Megrendelő a Szállítóval szemben fennálló esetleges bármilyen követelését kizárólag a Szállító előzetes írásbeli engedélyével engedheti át harmadik személynek, csak így engedményezheti, illetve terhelheti meg. Az ilyen követelés beszámítása szintén csak a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

Megrendelő hozzájárul, hogy Szállító kezelje és feldolgozza adatait. Szállító tanácsadói (könyvelők, adótanácsadók, ügyvédek stb.) szintén jogosultak ezen adatok megismerésére.

Szállító és Megrendelő egyaránt köteles a köztük létrejött jogviszonnyal, annak teljesítésével kapcsolatban egymásnak átadott dokumentumokat és megismert információkat szigorúan bizalmasan kezelni és kizárólag a szerződésben rögzített célokra használni. A munkatársak és az esetlegesen közreműködő harmadik személyek (alvállalkozók stb.) kötelesek a fenti rendelkezések betartására.
Felek valamennyi ilyen jellegű információt, adatot üzleti titoknak minősítenek, melyek megőrzésére a köztük létrejött jogviszony megszűnése után is kötelesek.

Valamennyi írásbeli értesítést a felek mindenkori székhelyére tértivevényes ajánlott küldeményként kell megküldeni. Az ilyen küldeményt a kézbesítés megkísérlését követő 3. munkanapon akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta.

Felek – sürgős esetben – írásbelinek fogadják el az értesítést faxon vagy e-mailben is (ha az visszaigazolható), de lényeges körülmények esetén az értesítésnek tértivevényes ajánlott küldemény útján is meg kell történnie.